کد محصولات(صندلی پایه فلزی)

صندلی حصیری پایه فلزی دسته دار کد ۹۹۱

صندلی حصیری پایه فلزی بدون دسته کد ۸۸۱